اوقات کردی/کاتی کوردی   

لینک
چهارشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi

   اعداد کردی ژماران کوردی   

يه ک ۱
دوو ۲
سی ۳
چوار ۴
پينج ۵
شه ش ۶
هاوت ۷
هه يشت ۸
نوو ۹
ده ی ۱۰
يانزه ۱۱
دووانزه ۱۲
سينزه ۱۳
چوارده ۱۴
پانزه ۱۵
شانزه ۱۶
هه وده ۱۷
هه ژده ۱۸
نووزده ۱۹
بيس ۲۰
سی ۳۰
چل ۴۰
په نجا ۵۰
شه س ۶۰
هه فتا ۷۰
هیشتا ۸۰
نه وه د ۹۰
سه د ۱۰۰
دووویس ۲۰۰
سسه د ۳۰۰
چوارسه د ۴۰۰
پانسه د ۵۰۰
شه شسه د ۶۰۰
هه فسه د ۷۰۰
هه یسه د ۸۰۰
نووسه د ۹۰۰
هه زار ۱۰۰۰
لینک
دوشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi

   روزهای کردی رووژان کوردی   

شه ممه : شنبه
یه کشه ممه : یکشنبه
دوو شه ممه دوشنبه
سی شه ممه سه شنبه
چوار شه ممه چهار شنبه
په ن شه ممم پنجشنبه
هه ینی آدینه
پشوودان تعطیل

لینک
دوشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi

   خانواده کردی هووز کوردی   

ژن(ئافره ت): زن
پیا : مرد
کور : پسر
دوه ت(کیچ) : دختر
باوک : پدر
دالک(دایک) :مادر
برا : برادر
خوه یشک : خواهر
باپیر : پدر بزرگ
داپیر(نه نگ) : مادربزرگ
مام(تاتگ) : عمو
خالوو :دایی
میمگ : خاله و عمه
زاوا : داماد
وه یو : عروس
خه سوره : مادرزن و پدر زن و پدر شوهر و مادر شوهر و برادر زن
شو : شوهر
ژن : زن و عیال
هاو زاوا : باجناق
ئامووزا : پسر عمو و دختر عمو
خالووزا : پسر دایی و دختر دایی
میمزا : پسر عمه و پسر خاله و دختر عمه و دختر خاله
ژن خالوو : زن دایی
ژن تاتگ : زن عمو
شو میمگ : شوهر خاله و شوهر عمه
دوه ته ر زا : نوه دختری
کررزا : نوه پسری
دش : خواهر شوهرلینک
جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi

   فصل های کردی به شان کوردی   

کوردی سنی
بو هار : بهار
هاوين : تابستان
پايز : پاييز
زيستان :زمستان
کوردی که لهور
وه هار : بهار
پايز : تابستان
سه رده وا : پاييز
زمسان :زمستان
لینک
جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi

   ماههای کردی مانگانی کوردی   

خاکه ليوه : فروردين
بانه مه ر : ارديبهشت
جوزه ردان : خرداد
پووشپه ر : تير
گه لاويژ : امرداد
خه رمانان :شهريور
ره زبه ر : مهر
خه زه لوه ر : آبان
سه رماوه ز : آذر
به فرانبار : دی
ريبه ندان : بهمن
ره شه مه :اسفند
لینک
جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi

   معنی چند کلمه کردی   

ئه ستيره: ستاره
ئاسو: افق
مانگ : ماه
ئه سمان: آسمان
خور ( هه تاو) : خور شيد
هه ور: ابر
ته م: مه
ئاو: آب
بای: باد
تووز : خاک
ئاگر آتش
وه فر: برف
واران : باران
ته گر : تگرگ
گرمه هر : رعدوبرق
شاو: شب
روو(ژ): روز
ئوار: عصر
شه وه کی( سه هه ر) : صبح
نيمه روو: ظهر
لینک
جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi