کردی ايلامی   

کردی ايلامی که به اصطلاح کردی فيلی گفته می شود يکی از شاخه های کردی جنوبی ( باشووری ) است که در محدوده ی استان ايلام و جنوب استان کرمانشاه تکلم می شود. در زير جدول پيوستگی کردی ايلامی با ساير گويش های کردی را می بينيم.

 

فارسی  کردی ايلامی  سورانی  کرمانجی  لری 
پدر   باوگ  باوك باڤ  باوه 
مادر   داڵگ  دايك دايك  دايا 
برادر   برا  برا برا  برار 
خواهر   خوێشك  خوشك  خوشك خوه 
پدربزرگ   باپير  باپير  باپير بابا 
 مادربزرگ داپير  نه نك   داپير ننه  
عمو   تاتگ  مام  ئاپۆ  ئاموو
عمه   ميمگ ميمك   پوور كچی 
 دايی  خاڵوو  خاڵۆ  خاڵ هالوو 
 خاله  ميمگ ميمك  پوور   هاله
 داماد  زاوا  زاوا  زاڤا زوما 
 عروس  وه و وه وی   بووك  بی

در جدول زير پيوستگی زبان کردی ايلامی با زبان های باستانی بررسی می شود:

فارسی امروزی  پارسی باستان  پهلوی  کردی ايلامی 
خشک  هوشکه   هوشک  هشک
 کوه  کيوفه  کوف کو 
 باد  واته  واد وا 
خورشيد  خوره خور  خور
برگ   ورکه  ولگ ولگ 
برف  وفره   وفر وفر 
مغز   مزغه  مزغ مزگ 

اين تنها گوشه ای از پيوستگی های زبان کردی ايلامی با زبان های باستان است.
لینک
یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٢ - reza shahbazi