معنی چند کلمه کردی   

ئه ستيره: ستاره
ئاسو: افق
مانگ : ماه
ئه سمان: آسمان
خور ( هه تاو) : خور شيد
هه ور: ابر
ته م: مه
ئاو: آب
بای: باد
تووز : خاک
ئاگر آتش
وه فر: برف
واران : باران
ته گر : تگرگ
گرمه هر : رعدوبرق
شاو: شب
روو(ژ): روز
ئوار: عصر
شه وه کی( سه هه ر) : صبح
نيمه روو: ظهر
لینک
جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi