به شان له ش / قسمت های بدن   

که پوول - سه ر: سر
مل: گردن
ده س: دست
شان - کوول: کتف
سينگ: سينه
زگ: شکم
پيشت: پشت
تيه تگ: باسن
ران: ران
قول: پا
زرانی: زانو
پوز: ساق پا
کلگ: انگشت
لینک
چهارشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٢ - reza shahbazi