ماههای کردی مانگانی کوردی   

خاکه ليوه : فروردين
بانه مه ر : ارديبهشت
جوزه ردان : خرداد
پووشپه ر : تير
گه لاويژ : امرداد
خه رمانان :شهريور
ره زبه ر : مهر
خه زه لوه ر : آبان
سه رماوه ز : آذر
به فرانبار : دی
ريبه ندان : بهمن
ره شه مه :اسفند
لینک
جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi