فصل های کردی به شان کوردی   

کوردی سنی
بو هار : بهار
هاوين : تابستان
پايز : پاييز
زيستان :زمستان
کوردی که لهور
وه هار : بهار
پايز : تابستان
سه رده وا : پاييز
زمسان :زمستان
لینک
جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi