اعداد کردی ژماران کوردی   

يه ک ۱
دوو ۲
سی ۳
چوار ۴
پينج ۵
شه ش ۶
هاوت ۷
هه يشت ۸
نوو ۹
ده ی ۱۰
يانزه ۱۱
دووانزه ۱۲
سينزه ۱۳
چوارده ۱۴
پانزه ۱۵
شانزه ۱۶
هه وده ۱۷
هه ژده ۱۸
نووزده ۱۹
بيس ۲۰
سی ۳۰
چل ۴۰
په نجا ۵۰
شه س ۶۰
هه فتا ۷۰
هیشتا ۸۰
نه وه د ۹۰
سه د ۱۰۰
دووویس ۲۰۰
سسه د ۳۰۰
چوارسه د ۴۰۰
پانسه د ۵۰۰
شه شسه د ۶۰۰
هه فسه د ۷۰۰
هه یسه د ۸۰۰
نووسه د ۹۰۰
هه زار ۱۰۰۰
لینک
دوشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۱ - reza shahbazi