رنگ های کردی   

ره ش: سياه
چه رمگ: سفید
که و: آبی
سور: قرمز
زه رد: زرد
ساوز: سبز
قاوه ی: قهوه ای
بوور: خاکستری
لینک
شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٢ - reza shahbazi